Детската рисунка и реч във владенията на иконичността


Гостилов, Стефан (1999) Детската рисунка и реч във владенията на иконичността Програма на юбилейна научна конференция с международно участие. Велико Търново


 Разработката е насочена към изясняване на проблема за сближаване на детската рисунка с речта при определена мотивация и условия, поставящия между писмената и устна реч. Представените синтагматични отношения целят интензифициране на процесите при подготовката за писане в детската градина.
  Доклад
 детска рисунка, писане, реч


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  1400
 Стефан Гостилов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/