Светът на чудесата в „Животът на отците“ от св. Григорий Туронски


Миланов, Росен (2017) Светът на чудесата в „Животът на отците“ от св. Григорий Туронски Светът на чудесата в „Животът на отците“ от св. Григорий Туронски – Studia philologica Universitatis Velikotarnovensis, 2017, 36(1), с. 257 – 266. Print ISSN 2534‐918X


 Св. Григорий, епископ на Civitas Turonum (дн. Тур – Франция) от 573 до 593 (или 594 г.), е автор на много християнски произведения. Един от неговите сборници с жития на светци е „Животът на отците“ – двадесет разказа за живота и чудесата на монаси и отшелници от земите на днешна Франция и Швейцария. В светогледа на Григорий чудесата са само логичен израз на вътрешното преобразяване на човека и неговата святост. В светостта се придобиват нова, небесна родина и нови, небесни сродници. Това е един нов свят, имащ своето начало тук, на земята и притежаващ качествата на вечността. Този свят е светът на чудесата, произтичащи от най-голямото чудо – божествения живот на човека... "The World of Miracles in „Life of the Fathers“ by Saint Gregory of Tours" Saint Gregory is a bishop of Civitas Turonum (nowadays Tours – France) from 573 to 593 (or 594) and an author of many Christian works. One of his collections of saint’s biographies is „Life of the Fathers“ – 20 stories describing both life and miracles of monks and recluses inhabiting today’s territories of France and Switzerland. According to Gregory’s view of life the presence of miracles is a regular outcome of the internal transformation of man and his holiness. In the holiness man obtains a new celestial motherland and new celestial relatives. This is a new world having its beginning here on earth but possessing the properties of eternity. This is the world of miracles which result from the biggest one concerning the divine life of man...
  Доклад
 светци, пустош, чудеса, святост saints, desert, miracles, holiness.
 Издадено
  13996
 Росен Миланов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/