"КОНЦЕПТЪТ „ХЛЯБ“ КАТО ФРАГМЕНТ ОТ ЕЗИКОВАТА КАРТИНА НА СВЕТА. ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕН И ЛИНГВОКУЛТУРОЛОГИЧЕН АСПЕКТ (върху материал от български, гръцки и руски език)"


Авгинова-Николова, Емилия (2017) "КОНЦЕПТЪТ „ХЛЯБ“ КАТО ФРАГМЕНТ ОТ ЕЗИКОВАТА КАРТИНА НА СВЕТА. ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕН И ЛИНГВОКУЛТУРОЛОГИЧЕН АСПЕКТ (върху материал от български, гръцки и руски език)" Велико Търново, 2017г, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2017, 248 с. ISBN: 978-619-208-117-1; COBISS.BG-ID – 1283365348


 Разглежда се представата за хляба в езиковото съзнание на българите, гърците и руснаците.
  Монография
 фразеологична единица, концепт, хляб, български, руски, гръцки език, лингвокултурологичен аспект
 Издадено
  13994
 Емилия Авгинова-Николова

1. Чуждоезиково обучение, година XLIII, книжка 6, София, 2016

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/