Параклисът "Св. Йоан Богослов" в Рилския манастир. Проучване и реставрационни проблеми.


Прашкова, Миглена (2016) Параклисът "Св. Йоан Богослов" в Рилския манастир. Проучване и реставрационни проблеми. Дисертационен труд, Катедра "Църковни изкуства", Православен богословски факултет, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", COBISS.BG-ID - 1277759972


 Дисертационният труд има за цел да направи комплексно изследване на художествените ценности в параклиса „Св. Йоан Богослов” в Рилския манастир. Стенописите, иконостасът и иконите в малкия храм са разгледани в три аспекта – историко-изкуствоведски, технико-технологичен и консервационно-реставрационен, всеки от които съответства на глава в десертацията. Актуалността на изследването се определя от приносния характер на направените изводи, които засягат датиране, атрибуиране, иконография, техника и технология на изпълнение и реставрационни проблеми на художествените ценности в интериора на параклиса.
  Дисертация
 праклис "Св. Йоан Богослов", Риски манастир, стенописи, иконостас, икони, Димитър Христов Зограф, Димитър Молеров, Йоан Николов Иконописец


Хуманитарни науки Изобразително изкуство

Humanities Fine Arts and Visual Arts

 Непубликувано
  13993
 Миглена Прашкова

5. Попова, Е. Още за стенописите от XIX век в църквата "Св. арх. Михаил", град Рила. – Проблеми на изкуството, бр. 4, 32–42, ISSN 0032-9371, COBISS.BG-ID - 1119667172, с. 41, с. 42, бел. 37 (2 цитирания)

1. Гергова, И. Параклис „Св. Архангели”, Рилски манастир. – В: Корпус на стенописите от първата половина на XIX век в България. БАН, С., 2018, с. 281, 292, ISBN 978-054-8594-73-8, COBISS.BG-ID –1287225316 (2 цитирания)

2. Куюмджиев, А. Параклис „Св. Йоан Богослов”, Рилски манастир. Корпус на стенописите от първата половина на XIX век в България. БАН, ISBN 978-054-8594-73-8, COBISS.BG-ID - 1287225316, С., 2018, с. 150, бел. 4, бел. 7, бел. 12, бел. 13, бел. 15, с. 151, бел. 17, бел. 18, бел. 20, с. 160, бел. 22, бел. 26, бел. 31, бел. 34, бел. 36, бел. 38, с. 161, бел. 39, бел. 41, бел. 42, с. 161, с. 859 (19 цитирания)

3. Куюмджиев, А. Параклис „Св. св. Симеон и Сава Сръбски”, Рилски манастир. – В: Корпус на стенописите от първата половина на XIX век в България. БАН, С., 2018, с. 637, ISBN 978-054-8594-73-8, COBISS.BG-ID –1287225316 (1 цитиране)

4. Куюмджиев, А. Църква „Рождество Богородично”, Рилски манастир. – В: Корпус на стенописите от първата половина на XIX век в България. БАН, С., 2018, с. 457, бел. 22, 24, 25, с. 494, ISBN 978-054-8594-73-8, COBISS.BG-ID –1287225316 (4 цитирания)

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/