Петров, Людмил, Калчо Калчев. История на физическата култура. Университетско издателство "Св.св. Кирил и Методий", Велико Търново, ISBN 954-524-232-9, с.223. cobiss.bg-ID 1039445476, (Л. Петров глави I-34 стр., II-11 стр., III-50 стр., и IV 1, 2, 3 - 16 стр. общо 111 стр.)


Петров, Людмил (2002) Петров, Людмил, Калчо Калчев. История на физическата култура. Университетско издателство "Св.св. Кирил и Методий", Велико Търново, ISBN 954-524-232-9, с.223. cobiss.bg-ID 1039445476, (Л. Петров глави I-34 стр., II-11 стр., III-50 стр., и IV 1, 2, 3 - 16 стр. общо 111 стр.) Университетско издателство"Св.св. Кирил и Методий", Велико Търново, ISBN 954-524-232-9, с. 223, cobiss.bg-ID 1039445476, (Л. Петров глави I-34 стр., II-11 стр., III-50 стр., и IV 1, 2, 3 - 16 стр. общо 111 стр.)


 Учебник за студенти по физическо възпитание
  Учебник / Учебно помагало
 История на физическата култура, спорт


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  1394
 Людмил Петров

1. Петров, Л., К. Калчев (2002) "История на физическата култура" Цитирано в: 1. Иванов, Й. (2006) Образователната компонента в процеса на физическото възпитание във висшите училища, БИНС, София, с. 32, ISBN 13: 978-954-8017-53-4

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/