Вуков језик у Другој књизи „Сеоба“ и његов превод на бугарски језик – „Преселения. Книга втора“.


Седефчева, Валентина (2015) Вуков језик у Другој књизи „Сеоба“ и његов превод на бугарски језик – „Преселения. Книга втора“. Два века од Вукове "Писменице српскога језика", бр. 44/1. 44. Међународни научни састанак слависта у Вукове дане, 11-14.09.2014, Београд: Чигоја штампа, 2015, с. 243-252. CIP 811.163.41 Караџић В. С. (082), 811.163.41"1914/1918"(082), 821.163.41.09"1914/1918"(082). ISBN 978-86-6153-291-7. COBISS.SR-ID 216119308


 The language of Vuk Karadzich in the secant book of the novel “Migrations” and its translation to Bulgarian language The language of Vuk Karadzich in the secant book of the novel “Migrations” and its translation to Bulgarian language The topic of the article is devoted to the difficulties of translation from South Slavonic (Serbian) to South Slavonic (Bulgarian) language. The problems in that kind translation are caused by the high degree of similarity between the two languages. The analysis comments the solutions and possibilities in the transformation of the archaic lexical fund and the cultural realities from the Enlightenment. The conclusion is that the propinquity of the languages is not only opportunity but also is the difficulty in the transformation of the stylistic markers and the encoded sense. The result is waste the part of poetic value from the original to the translation. The language of Vuk Karadzich in the secant book of the novel “Migrations” and its translation to Bulgarian language The topic of the article is devoted to the difficulties of translation from South Slavonic (Serbian) to South Slavonic (Bulgarian) language. The problems in that kind translation are caused by the high degree of similarity between the two languages. The analysis comments the solutions and possibilities in the transformation of the archaic lexical fund and the cultural realities from the Enlightenment. The conclusion is that the propinquity of the languages is not only opportunity but also is the difficulty in the transformation of the stylistic markers and the encoded sense. The result is waste the part of poetic value from the original to the translation. The topic of the article is devoted to the difficulties of translation from South Slavonic (Serbian) to South Slavonic (Bulgarian) language. The problems in that kind translation are caused by the high degree of similarity between the two languages. The analysis comments the solutions and possibilities in the transformation of the archaic lexical fund and the cultural realities from the Enlightenment. The conclusion is that the propinquity of the languages is not only opportunity but also is the difficulty in the transformation of the stylistic markers and the encoded sense. The result is waste the part of poetic value from the original to the translation.
  Статия
 Вук Караџић, Друга књига "Сеоба", словено-словенски превод, српски и бугарски језик, сродни језици


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  13931
 Валентина Седефчева

1. Цитирано в: Иванова 2018: Иванова, Н. Петър Петрович Негош в българския национален имагинарий от края ня ХIX до началото на XXI в. Лингвоимаголожки аспекти. София: Авангард Прима, с. 77. ISBN 978-619-239-045-7.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/