Маргаритов, В., Л. Петров и др. Теория и методика на физическото възпитание, Издателство "Бойка", Велико Търново, 2003, ISBN 954-9689-12-3, 261 стр.


Петров, Людмил (2003) Маргаритов, В., Л. Петров и др. Теория и методика на физическото възпитание, Издателство "Бойка", Велико Търново, 2003, ISBN 954-9689-12-3, 261 стр. Издателство "Бойка", Велико Търново, 2003, ISBN 954-9689-12-3, 261 стр.


 Учебник по Теория и методика на физическото възпитание за студенти по Физическо възпитаие и спорт
  Учебник / Учебно помагало
 Теория, методика, физическо възпитание, спорт


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  1392
 Людмил Петров

4. Цитирано в: Атанасов, А. Оптимизиране на учебния процес по футбол в условията на висшето училище, монография, АИ Ценов, Свищов, 2018 ISBN 978-954-23-1602-2, с. 8, 14, 18,

2. Атанасов, А. (2014) Влияние на спорта „футзал” върху физическата работоспособност на студенти, докторска дисертация, с. 20, 24, 18, 72, 103, ВТУ, Велико Търново

3. Цонкова, Д. (2014) Теория и методика на физическото възпитание, УИ "Св.св. Кирил и Методий", Велико Търново, с. 203, ISBN: 978-954-524-979-2

1. Иванов, Й. (2006) Образователната компонента в процеса на физическото възпитание във висшите училища, БИНС, София, с. 20, 21, 22, ISBN 13: 978-954-8017-53-4

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/