Новоразкрити стенописни фрагменти от средновековната църква в Горско ново село.


Прашкова, Миглена (2011) Новоразкрити стенописни фрагменти от средновековната църква в Горско ново село. В: Боянската църква между Изтока и Запада в изкуството на християнска Европа, ISBN 978-954-91259-7-9, COBISS.BG-ID1238679524, С., 2011, 69–78


 По време на реставрационните работи са направени изследвания за анализ на вложените материали при изпълнението на живописта в новоразкритата средновековна църква в с. Горско ново село, край Златарица. Установена е техниката на изпълнението им. Съхранените стенописни фрагменти са разгледани в контекста на други живописни паметници от епохата на Средновековието по нашите земи. Формулирана е хипотеза относно датирането на новоразкритите средновековни стенописи в с. Горско ново село.
  Статия
 Горско ново село, разкриване, консервация, реставрация, стенопис, материали и техника на изпълнение, пигменти, мазилков грунд
 Издадено
  13908
 Миглена Прашкова

1. Косева-Тотева, Д. Стенописи от археологическите разкопки на средновековната българска столица Търново. Фабер, ISBN - 978-619-00-0393-9, COBISS.BG-ID 1284776932, В. Т., 2016, с. 19, бел. 33, бел. 34, с. 44, бел. 218, с. 121, бел. 455, бел. 456, бел. 457, бел. 458, с. 122, бел. 459. (8 цитирания)

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/