Die Genossenschaftsidee in Südosteuropa in ihrer historischen Entwicklung


Инджов, Иво (2016) Die Genossenschaftsidee in Südosteuropa in ihrer historischen Entwicklung Indzhov, Ivo. Die Genossenschaftsidee in Südosteuropa in ihrer historischen Entwicklung // Südosteuropa Mitteilungen, München: Südosteuropa Gesellschaft, 2016, 05-06/56. Jhg., Beiheft zu den 13. Frankfurter Medienrechtstagen 2016 "Mediengenossenschaften - Strategie zur Stärkung des unabhängigen Journalismus in Ost- und Südosteuropa", 27.-28. Januar, Europa-Universität Viadrina, Frankfurt (Oder), (S. 47 - 52). ISSN: 0340-174-X.


 Статията разглежда кооперативната идея в България, съотв. в Югоизточна Европа в нейното историческо развитие и съвременните й проявления. Акцентира се и върху идеологическите (зло-) употреби с кооперацията като демократична форма на стопанска самоорганизация по вемето на социалистическия строй. Върху тази основа в последната част на анализа са представени рамковите условия, които се явяват по-скоро пречка за възникване на медийни кооперативи като форма за укрепване на независимата журналистика в България. Изброени са следните по-значими прегради: повечето журналисти са ниско платени и не разполагат със свободни парични ресурси за основаване на журналистически кооперации; лихвите по-кредитите остават високи в сравнение с други европейски страни, а без кредити е трудно да се представим дейността на специфичен кооператив като медийния; културата на самоорганизация и самопомощ сред журналистическото съсловие е слабо развита; идеята за т.нар. crowdfunding, чрез който също се финансира независимо медийно съдържание, все още нe е популярна. Въпреки това е време да започнат по-широки дискусии за медийната кооперация и други форми на независимо финансиране на медиите в България, които да гарантират тяхната автономия.
  Статия
 Kooperative, LPG, Journalismus, Bulgarien, Südosteuropa


Социални, стопански и правни науки Обществени комуникации и информационни науки

Social sciences, economic sciences and law Public Communications and Information Sciences

 Издадено
  13901
 Иво Инджов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/