Амбивалентният характер на политическата коректност и медиите


Инджов, Иво (2016) Амбивалентният характер на политическата коректност и медиите "Проглас": Филологическо списание. - Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2016, кн. 1/XXV (с. 74-91), file:///C:/Users/Ivo/Downloads/%D0%97%D0%B5%D1%8F%D1%85%D1%81/5%20(3).pdf. ISSN: 2367-8585.


 Имигрантската вълна в Европа постави на изпитание параметрите на мултикултурните общества и предизвика отново дебати около концепцията за „политическата коректност“, която е рожба на мултикултурализма. Настоящата статия се занимава основно с медийните измерения на политическата коректност – система от правила за определен тип социално поведение, вкл. чрез изпол- звания език, чиято основна идея е хората да не бъдат обиждани и незачитани въз онова на техния етнос, религия, пол и др. Прегледът на социокултурните и политически обстоятелства за възникването на политическата коректност, еволюцията в нейните практики и проявите £ в различни общества потвър- ждават първоначалната хипотеза за амбивалентния й характер. Изводът е, че журналистите трябва да използват политически коректен език, но без да абсолютизират неговите „правила“.
  Статия
 политическа коректност, журналистическа етика, медии, мултикултурализъм, неолиберализъм, мигранти, роми


Социални, стопански и правни науки Обществени комуникации и информационни науки

Social sciences, economic sciences and law Public Communications and Information Sciences

 Издадено
  13899
 Иво Инджов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/