Прагматични аспекти на граматикализацията в езика. – В: Ст. Буров et al. (ред.). Граматика и прагматика. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2016, с. 36–51. ISBN 978–619–208–073–0


Братанова, Боряна (2016) Прагматични аспекти на граматикализацията в езика. – В: Ст. Буров et al. (ред.). Граматика и прагматика. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2016, с. 36–51. ISBN 978–619–208–073–0


 Статията разглежда явлението граматикализация в езика като го поставя в по-широк прагматичен контекст. Изследването представя традиционни гледни точки, които разглеждат граматикализацията като механизъм за езикови промени, най-вече промени в граматиката на даден език. В статията се представя прагматичен подход за разглеждане на граматикализацията, който допълва и разширява вече съществуващите подходи.
  Статия
 езикови промени, граматикализация, граматика


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  13892
 Боряна Братанова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/