Къде да те карам? (българско-сръбски разговорни паралели)


Иванова, Ценка (2010) Къде да те карам? (българско-сръбски разговорни паралели) Проблеми на устната комуникация. Книга осма, В. Търново, 2010, ISBN 978-954-524-745-3, стр. 250-258.


 При близкородствените езици обща по произход лексика развива значения, които са периферни в единия, а централни в другия, или коренно се разминават по стилистични употреби. В български и сръбски език съществува определен брой думи, които са развили стилистична многозначност и едно от значенията е елемент от нецензурния лексикален слой. Интересни са примерите, в които в единия език се е осъществило придвижване на думата към нецензурния регистър, докато в другия е неутрална по статус. Както познаването на този кръг лексика, така и стилистичната йерархия в езика са важни за фоновите знания в междуезиковите контакти, за коректността на превода и за добрата ориентация на носителите на друг език в комуникативната ситуация.
  Доклад
 межуезикови контакти, фонови знания, български, сръбски, неутрална и нецензурна лексика, омонимия,сравнения


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  13882
 Ценка Иванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/