Балканославянска глаголна колокация (конвергентен и дивергентен аспект)


Иванова, Ценка (2010) Балканославянска глаголна колокация (конвергентен и дивергентен аспект) Глаголната система на балканските езици – наследство и неология, Сборник с доклади от Международна научна конференция, 30.04.-2.05. 2009 г.). Велико Търново, 2010, ISBN 978-954-400-357-9, с. 149-162.


 В доклада се разглеждат аспекти на междуезиковото разграничение в глаголните системи като последица от комплексни фактори: префиксално и суфиксално глаголно словообразуване; общи и специфични прояви на глаголна субсумпция и енантиосемия; принципи на синтагматична съчетаемост. Обръща се специално внимание на колокациите или на начините, по които лексемите функционират заедно - случаи, които бележат междуезикови различия, дори и когато лексикалният инвентар на езиците е един и същ.
  Доклад
 балкански славянски ареал, глаголни системи, колокации, междуезикови разлики


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  13879
 Ценка Иванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/