Категорията род в български и сръбски – общи и различни черти (аспекти на разграниченията при близкородствени езици)


Иванова, Ценка (2011) Категорията род в български и сръбски – общи и различни черти (аспекти на разграниченията при близкородствени езици) Научни трудове в памет на Георги Герджиков. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2011; стр. 279–293.


 В досегашни изследвания не е известен съпоставителен анализ на различията по род и число при еднаква лексика с домашен и чужд произход в български и сръбски език. Тази работа е опит за систематизация на основните групи различаващи се по род имена в двата езика. Изложението обхваща описание на общи черти в родовите характеристики и систематизация на родовите разлики: различия в историческата еволюция при домашни думи, словообразувателни модели и родови разлики, разлики при адаптация на думи от чужд произход, различията в родовата принадлежност като източник за особеното явление междуезикова омонимия и полисемия
  Статия
 български език, сръбски език, категорията род, сравнения, родова принадлежност, разграничения


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  13876
 Ценка Иванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/