СЪВРЕМЕННИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД БАЛКАНСКИТЕ СЛАВЯНСКИ ЕЗИЦИ // CONTEMPORARY CHALLENGES THE BALKAN SLAVIC LANGUAGES


Иванова, Ценка (2011) СЪВРЕМЕННИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД БАЛКАНСКИТЕ СЛАВЯНСКИ ЕЗИЦИ // CONTEMPORARY CHALLENGES THE BALKAN SLAVIC LANGUAGES „Балканите – език, история, култура” /2, Велико Търново 2011, стр. 25-36; ISSN 1314-4065.


 Съвременните южнославянски книжовни езици са функция на етнокултурни, конфесионални и политически фактори, моделирали с векове облика и представата за Балканите у носителите на друг манталитет и друга ценностна система. По-широкият контекст на изследванията поставя акценти върху: диалектното многообразие на южнославянската езикова територия и старите славянски книжовни традиции; ролята на константинополската и римокатолическата църква за писмената практика на славянските народи; последиците от политиката на многонационалните империи спрямо езиците на южнославянските народи; идеята за общ славянски или южнославянски книжовен език и нейното развитие; езиковата политика в границите на „младите” и независими южнославянски държави; книжовните езици на територията на югославската федерация и нейните наследници след разпадането й; противоречията вследствие „умножаването” на езикови стандарти от средата на 20. и началото на 21. век; науката за книжовните езици, прекрояването на държавни граници на Балканския полуостров и прагматиката на съвременните контакти в социолингвистичен, психолингвистичен и етнолингвистичен аспект.
  Статия
 южнославянски книжовни езици, южнославянски диалекти, балканизация, конвергенция, дивергенция, генеалогични и политически езици


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  13874
 Ценка Иванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/