Любовният сюжет в "Подир сенките на облаците". - В: Славата на поета. 120 години от рождението на Яворов. Нови изследвания. Абагар. В. Търново, 1999, с. 60-76. ISBN 954-427-358-1. COBISS.BG-ID 1034465764.


Михайлов, Димитър (1999) Любовният сюжет в "Подир сенките на облаците". - В: Славата на поета. 120 години от рождението на Яворов. Нови изследвания. Абагар. В. Търново, 1999, с. 60-76. ISBN 954-427-358-1. COBISS.BG-ID 1034465764. У нас


 Интерпретиран е проблемът за любовта в Яворовата антологична книга "Подир сенките на облаците".
  Статия
 "Подир сенките на облаците", Яворов, любовен сюжет


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  13834
 Димитър Михайлов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/