Дейност по избор


Христова-Коцева, Рени (2001) Дейност по избор В Предучилищна педагогика, под ред. Е. Петрова, У ниверситетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, с.295-300


  Представят се характеристиките на педагогическото взаимодействие в дейността по избор. Педагогическите функции на дейността по собствен избор на детето и условията за провокиране на детската самостоятелна изява и творчество.
  Учебник / Учебно помагало
 дейност по избор, детска самоизява и творчество
 Издадено
  1383
 Рени Христова-Коцева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/