Рекреационно-туристически ресурси на Беляковското плато.


Петров, Галин (2002) Рекреационно-туристически ресурси на Беляковското плато. Сборник от научна конференция "Наука, околна среда и устойчиво развитие". В. Търново, 2002, 86-91.


 
  Доклад
 


Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  13821
 Галин Петров

3. Н.Тодоров, М. Петрова. Геоекологични проблеми в района на Беляковско плато. Сборник „Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа. Научна конференция 27.11.2010“. Издателство „Ивис” Велико Търново. 2010. 222-232. ISBN 978-954-8387-84-2

2. Н. Тодоров, М. Петрова. Разширяване на рекреационно-туристическата зона на Велико Търново на запад от долината на река Янтра. Сборник „България, българите и Европа – мит, история, съвремие. Т. III. Научна конференция 31 октомври 2008”. УИ „Св. св. Кирил и Методий”. Велико Търново. 2009. 472-478. ISBN 978-954-524-713-2

1. М. Петрова. Съвременни ландшафти на Беляковско плато. Сборник „България, българите и Европа – мит, история, съвремие. Научна конференция 1 ноември 2006”. УИ „Св. св. Кирил и Методий”. Велико Търново. 2007. 287-2951. ISBN 978-954-524-586-2

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/