Ландшафтни особености на източната част на Средния Предбалкан и северните склонове на Елено-Твърдишка планина.


Петров, Галин (2009) Ландшафтни особености на източната част на Средния Предбалкан и северните склонове на Елено-Твърдишка планина.


 
  Дисертация
 


Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 
  13808
 Галин Петров

15. Prodanova H. (2020) Empirical Study of the Geoecological State of Selected Landscapes in North-Central Bulgaria. In: Nedkov S. et al. (eds) Smart Geography. Key Challenges in Geography (EUROGEO Book Series). Springer, Cham

14. Николова, М., С. Недков, Я. Герджиков, К. Радева, Н. Николова, А. Гиков. Природа и ландшафти в парк Българка. С., БГД, 2018.

11. М. Петрова. Антропогенизация и самовъзстановяване на ландшафтите в землище Столът, община Севлиево. Е-списание "Географ", Год. II, брой 2, декември 2017 г., Изднание на Българския географски портал – Географ БГ, с. 12-19. Online ISSN: 2534-949X

12. М. Петрова. Различните аспекти на антропогенизацията, свързани със самовъзстановяването на ландшафтите (по примера на Среден Предбалкан). Е-списание "Географ", Год. II, брой 2, декември 2017 г., Изднание на Българския географски портал – Географ БГ, с. 19-26. Online ISSN: 2534-949X

13. Стойчев, Н., Р. Пенин, Д. Желев. Идеи Н. Л. Беручашвили и их влияние на развитие ландшафтоведения в Болгарии. - В: Landscape dimentions of sustainable development: Science - Planning - Governance. Proceedings of international conference. Dedicated to the 70th Anniversary of Proffesor Nikoloz (Niko) Beruchashvili, 4-6 October 2017, Tbilisi, Georgia, 13-17.

9. М. Петрова. Самовъзстановяване на ландшафтите (по примера на Шипченска и Тревненска Стара планина и прилежащите им части от Предбалкана). Е-списание "Географ", Год. 1, брой 1, октомври 2016, geograf.bg, с. 33-45. Online ISSN 2534-949X

10. М. Петрова. Самовъзстановяване на ландшафтите в части от Предбалкана и Калоферска планина. Сборник "Географски аспекти на планирането и използването на територията в условията на глобални промени. 23.09-25.09.2016 г" (CD), 2016,110-119. ISBN: 978-619-90446-1-2

5. • Недков, Стоян, Александър Гиков. Диференциация на ландшафтите по северните склонове на Средна Стара планина и Предбалкана. - В: Юбилейна научна конференция „30 години катедра „География“ във Великотърновския университет“, В. Търново, 2014, 28-33. - на стр. 29.

6. • Петрова, Мария. Пространствената структура на ландшафтите като индикатор за тяхната антропогенизация. - В: Юбилейна научна конференция „30 години катедра „География“ във Великотърновския университет“, В. Търново, 2014, 42-46. - на стр. 43.

7. М. Петрова. Историко-географският метод при изследване на антропогенизацията на ландшафтите (систематизация на възгледите и приложение). Сборник от Трети научен семинар на докторанти, постдокторанти и млади учени на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ 15. 11. 2013, Издателство „Фабер”, Велико Търново, 2014, 422-432. ISBN 978-619-00-0037-2

8. Тодоров, Н., А. Велчев. Ландшафти на България – пространствена структура. В. Търново, Ивис, 2014, 127 с.

2. Борисова, Биляна. Ландшафтна екология и ландшафтно планиране. (Монография). С., Акад. изд. „Проф. Марин Дринов“, 2013, 283 с. - на стр. 30.

3. М. Петрова. Ландшафтни особености на северните склонове на Шипченска и Тревненска Стара планина. Сборник от Първи научен семинар на докторанти, постдокторанти и млади учени на ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”. 17 януари 2013 г. Издателство „Фабер”, Велико Търново, 2013. 389-401. ISBN 978-954-400-957-1

4. М. Петрова. Стопанските и селищно-демографските процеси в Средна Стара планина като предпоставка за самовъзстановяване на ландшафтите. Сборник "Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа. Трета научна конференция. 16.11.2012 г.", Издателство „Ивис” Велико Търново. 2013. 368-381. ISBN 978-954-2968-55-9

1. М. Петрова. Относно избора на методика за изследване процесите на самовъзстановяване на ландшафтите. Сборник "България, българите и Европа – мит, история, съвремие. Том VI. Международна научна конференция 28 октомври 2011 г." (CD), УИ „Св. св. Кирил и Методий”. Велико Търново. 2009. с. 383-390. ISBN 978-954-524-930-3

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/