Ландшафтна структура на Романското плато - Предбалкана.


Петров, Галин (2006) Ландшафтна структура на Романското плато - Предбалкана. Год. на Соф. у-тет, Геолого-географски факултет, том 99, кн. 2 – География, 2006, 5-21.


 
  Статия
 


Природни науки, математика и информатика

Natural sciences, mathematics and informatics

 Издадено
  13807
 Галин Петров

1. Велчев, А., Р. Пенин, Н. Тодоров, М. Контева. Ландшафтна география на България. С., Булвест 2000, 2011, 235 с. – на стр. 102-103

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/