Върху някои геоморфоложки и ландшафтни проблеми на долината на река Росица в пределите на Дунавската равнина.


Петров, Галин (2003) Върху някои геоморфоложки и ландшафтни проблеми на долината на река Росица в пределите на Дунавската равнина. Научни трудове, Русенски университет "Ангел Кънчев", том 40, серия 9, Европеистика, Икономика и мениджмънт. Русе, 2003, 77-81. ISSN 1311-3321 COBISS.BG-ID - 1121172452


 
  Доклад
 


Природни науки, математика и информатика
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Natural sciences, mathematics and informatics
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  13806
 Галин Петров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/