Радев, Радослав. Естетика на отсъстващото и литературното обучение – Юбилейни Паисиеви четения „Образованието по български език и българска литература – прагове, сривове, алтернативи. Пловдив 3-4 ноември 2011 г. Научни трудове на Пловдивския университет Т.49, Кн.1. Сб. Г. 2011. „Филология”. Университетско издателсто „Паисий Хилендарски”, с.249-260.


Радев, Радослав (2012) Радев, Радослав. Естетика на отсъстващото и литературното обучение – Юбилейни Паисиеви четения „Образованието по български език и българска литература – прагове, сривове, алтернативи. Пловдив 3-4 ноември 2011 г. Научни трудове на Пловдивския университет Т.49, Кн.1. Сб. Г. 2011. „Филология”. Университетско издателсто „Паисий Хилендарски”, с.249-260. Пловдив


 В статията е развита идеята, че в литературата художественото въздействие се основава на отсъстващия елемент в структурата на текста, който позволява да читателя да стане съавтор на твореца. Осмислена е технологията за прилагането му като метод в литературното обучение.
  Статия
 литература, изкуство, отсъстващо, обучение, проблем


Хуманитарни науки
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Humanities
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  13796
 Радослав Радев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/