Радев, Радослав. Хумористични характеристики на имената в публицистиката на Христо Ботев. – Сборник: Име у култури срба и бугара.Имената в културата на българи и сърби. Ниш. 2011. Главни и одговорни уредник проф. Боjана Димитриjевич. Приредила проф. Дубравка Срданович. 209-214.


Радев, Радослав (2011) Радев, Радослав. Хумористични характеристики на имената в публицистиката на Христо Ботев. – Сборник: Име у култури срба и бугара.Имената в културата на българи и сърби. Ниш. 2011. Главни и одговорни уредник проф. Боjана Димитриjевич. Приредила проф. Дубравка Срданович. 209-214. Ниш, Р Сърбия


 В статията се изследва Ботевият хумористичен похват, чрез който се осъществява разколебаването на посветителската сила на имената, свързани с християнството и търсене на сатиричен ефект чрез открояване функциите на прякора. Изяснен е комичния ефект на назоваванията чрез умалителни форми. Характеризирани са езиковите прийоми, чрез които авторът профанира святостта на кръщението. Христо Ботев предпочита да остойности родовите обръщния и названия – майка, баща, брат, сестра и др., а не да извисява личността чрез името. Осъществен е анализ на Ботевото отношение към личното му име Христо, което е свързано със знамението на неговото раждане – 25 декември 1847 г. (по стар стил), но и с неговия отказ от религиозно внушение, за да не бъде остойностено делото му чрез съотнасяне към Христос. Авторството на стихосбирката му е означано само чрез презимето: „Песни и стихотворения от Ботйова и Стамболова”.
  Статия
 хумор, име, християнство, пародия, сатира, род


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  13794
 Радослав Радев

1. Седефчева, Валентина. Славянската тема в романите на Милош Църнянски. Велико Търново. 2014. Дисертация. с.147.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/