Радев, Радослав. Повторителността в литературното обучение и формиране мисленето на ученика – Сборник: „Диалог на педагогическите компетенции. 130 години от създаването на педагогическото училище във Враца. Състав. Георгиева-Тенева Огняна и др. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”. с. 167-178.


Радев, Радослав (2012) Радев, Радослав. Повторителността в литературното обучение и формиране мисленето на ученика – Сборник: „Диалог на педагогическите компетенции. 130 години от създаването на педагогическото училище във Враца. Състав. Георгиева-Тенева Огняна и др. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”. с. 167-178. В. Търново.Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”.


 В статията е разгледана дидактиката на повторителността в нейните три форми: проблематизираща, адаптираща и трансформационна.
  Статия
 повторителност, проблемност, адаптиране, трансформиране


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  13793
 Радослав Радев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/