Радев, Радослав. Методиката в търсене на изгубения смисъл – Български език и литература. №4. 2013. с.297-299. ISBN 0323-9519


Радев, Радослав (2013) Радев, Радослав. Методиката в търсене на изгубения смисъл – Български език и литература. №4. 2013. с.297-299. ISBN 0323-9519 София


 В статията се открояват съвременните тенденции в литературното образование, наситено с интерактивни форми и с открояваш се проблем за ученика като читател.
  Отзив
 игра, метод, гражданско образование, композиция


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  13788
 Радослав Радев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/