Радев, Радослав. Композицията на художествения текст и обучението в композиция в часовете по литература в 11. и 12. клас - Сборник „Юбилейна международна научна конференция „50 години Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий” 1963-2013. Секция „Филологически факултет”. Ред. колегия Христо Бонджолов, Стоян Буров и др. с.293-299. ISBN 978-934-524-975-4. Електронно издание.


Радев, Радослав (2014) Радев, Радослав. Композицията на художествения текст и обучението в композиция в часовете по литература в 11. и 12. клас - Сборник „Юбилейна международна научна конференция „50 години Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий” 1963-2013. Секция „Филологически факултет”. Ред. колегия Христо Бонджолов, Стоян Буров и др. с.293-299. ISBN 978-934-524-975-4. Електронно издание. Велико Търново, Универститетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий”.


 В статията се разглежда функцията на композицията в поезията на Хр. Ботев, Иван Вазов, Гео Милев и се дава технология за изграждане композицията на ученическите писмени текстове.
  Статия
 поезия, композиция, идея, "аз", "ние", повторителност


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  13783
 Радослав Радев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/