Радев, Радослав. Образът на учителя в творчеството на Петко и Пенчо Славейкови. Славейковото общество. Сборник изследвания и материали. Състав. Йордан Ефтимов. с 95-101. ISBN 978-954-533-134-3.


Радев, Радослав (2014) Радев, Радослав. Образът на учителя в творчеството на Петко и Пенчо Славейкови. Славейковото общество. Сборник изследвания и материали. Състав. Йордан Ефтимов. с 95-101. ISBN 978-954-533-134-3. София, Изд. Кралица Маб


 В статията се разглеждат възгледите на Петко и Пенчо Славейкови за учителя и за утвърждаването на т.нар "похлябковци", които имат учителството за препипитание, а не като мисия.
  Статия
 образование, учител, общество "похлябковец", мисия


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  13777
 Радослав Радев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/