Радев, Радослав. Афоризми в дългия път на педагогичекия опит. Български език и литература. Кн.3. 2014. с. 223-226. ISBN 0323-9519


Радев, Радослав (2014) Радев, Радослав. Афоризми в дългия път на педагогичекия опит. Български език и литература. Кн.3. 2014. с. 223-226. ISBN 0323-9519


 Афоризмите са свързани с образователния процес и откриват взаимоотношенията учител – ученик – общество.
  Част от книга / Глава от книга
 афоризъм, правила, свобода, общество, учител


Хуманитарни науки
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Humanities
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  13775
 Радослав Радев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/