Радев, Радослав. Жестови характеристики на съюза И в поезията на Христо Ботев. Карактеристике везане за гест код везника И у поезиjи Христа Ботева. –Слово и жест в културата на българи и сърби. Реч и гест у култури бугара и срба. Сборник под редакцията на Иванова, Ценка, Йович, Надежда и др.Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2015. с.87-101. ISBN 978-619-208-010-5.


Радев, Радослав (2015) Радев, Радослав. Жестови характеристики на съюза И в поезията на Христо Ботев. Карактеристике везане за гест код везника И у поезиjи Христа Ботева. –Слово и жест в културата на българи и сърби. Реч и гест у култури бугара и срба. Сборник под редакцията на Иванова, Ценка, Йович, Надежда и др.Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2015. с.87-101. ISBN 978-619-208-010-5. В. Търново, Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий”


 В статията е осмислена особената функция на съюза "И" в поезията и публицистиката на Христо Ботев като естетика на троичността, която определя и стила на твореца.
  Статия
 съюз, троичност, стил


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 
  13772
 Радослав Радев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/