Радев, Радослав. Технология на методите в обучението по литература. Издателство Славена, Варна, 2015. ISBN 978-619-190-041-1. 248 с.


Радев, Радослав (2015) Радев, Радослав. Технология на методите в обучението по литература. Издателство Славена, Варна, 2015. ISBN 978-619-190-041-1. 248 с. гр. Варна, Изд. Славена


 В книгата са изяснени коментара и коментираното четене, евристичната беседа, постигана чрез опозиции, играта и спонтанния метод, дидактиката на повторителността, естетиката на отсъстващото и композиционния подход в литературното обучение
  Монография
 евристична беседа, коментар и коментирано четене, спонтанност, повторителност, игра, компизиция


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  13771
 Радослав Радев

2. цитирано в Коева, Янка. Невродидактика и многоезичие. В. Търново, УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2018, с. 241. ISBN 978-619-208-168-3, COBISS.BG-ID 1288251620.

1. „Технология на методите в обучението по литература”. Цитирана от: Бойкова, Фани. Комуникативни стратегии в обучението по български език. Университетско издателство “Паисий Хилендарски”. 2016. ISBN 978-619-202-151-1. с.58 и 59. Цитирана страница 8 от книгата.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/