“Калиграфията” – интегрираща дисциплина в обучението на студентите от факултет “Педагогика” към ВТУ”Св. Св. Кирил и Методий”


Гостилов, Стефан (1997) “Калиграфията” – интегрираща дисциплина в обучението на студентите от факултет “Педагогика” към ВТУ”Св. Св. Кирил и Методий” Програма на юбилейна научна конференция с международно участие, Велико Търново


 В разработката се анализира програмното съдържание, целите и задачите на учебната дисциплина „Калиграфия”, като междинно и интегриращо звено, между рисуване и писане за повишаване ефективността на учителския труд при подготовката и обучението по писане.
  Доклад
 калиграфия, краснопис, шрифт, писане


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  1369
 Стефан Гостилов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/