"Μερικοί σημασιολογικοί παραλληλισμοί στον τομέα της ελληνικής και της βουλγαρικής φρασεολογίας"


Авгинова-Николова, Емилия (2010) "Μερικοί σημασιολογικοί παραλληλισμοί στον τομέα της ελληνικής και της βουλγαρικής φρασεολογίας" Новогръцкият език на Балканите през 21-ви век – изследвания, проблеми и перспективи, София


 
  Доклад
 
 Издадено
  13687
 Емилия Авгинова-Николова

1. Калин Василев, в дисертация на тема: “Фразеологизмите в обучението по съвременен гръцки език за българи”, стр. 22

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/