Графични знаци и пределното им адаптиране към учебно-възпитателната работа


Гостилов, Стефан (1997) Графични знаци и пределното им адаптиране към учебно-възпитателната работа Програма на юбилейна научна конференция с международно участие, Велико Търново


 В разработката се предлага технология за опериране с определени, познати графични форми и знаци, обогатяващи образно – емоционалната, образно – символичната и визуално – графичната култура и творческа еволюция на детето.
  Доклад
 знаци, символи, семиотика


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  1368
 Стефан Гостилов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/