Играта на думи в британската детска литература през призмата на превода (Върху материал от произведения на Луис Карол, Роалд Дал и Тери Пратчет и техните преводи на български език)


Демиркова, Ралица (2015) Играта на думи в британската детска литература през призмата на превода (Върху материал от произведения на Луис Карол, Роалд Дал и Тери Пратчет и техните преводи на български език) Непубликувана дисертация за присъждане на образователна и научна степен "Доктор"


 В дисертационния труд играта на думи в детската литература се изследва в съпоставителен план за двойката езици, английски и български, като се поставя в контекста на превода. Тя се разглежда във връзка със спецификата на превода на детска литература, преводните норми, еквивалентността и глобалния преводачески подход. В изследването се очертават границите на понятията езикова игра, игра на думи и каламбур и тяхната йерархична съотнесеност. Дава се собствена дефиниция на понятието игра на думи, която отчита не само неговата езикова, но и когнитивната му същност. Извежда се общ модел за съпоставка на оригиналните игри на думи и техните преводни съответствия, който обхваща както микроструктурното (езиково) ниво, така и макроструктурното (когнитивно) ниво, на което се реализират. Въз основа на този модел се предлага собствена комплексна класификация на видовете игри на думи, в основата на които стои неконгруентност и собствена класификация на подходите, използвани при превода на фразеологични и нефразеологични игри на думи от английски на български език. Направен е количествен и качествен анализ на езиковия корпус. Описани са факторите, обективни и субективни, които определят преводаческия избор. Прави се извод, че преводимостта на игрите на думи не трябва да се разглежда като двуполюсна величина, а като относителна и скаларна величина.
  Дисертация
 игра на думи, детска литература, неконгруентност, психологически рамки, преводимост, стратегии,


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Непубликувано
  13672
 Ралица Демиркова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/