Reading Comprehеnsion in the Foreign Language Classroom – Making Inferences from Text


Демиркова, Ралица (2008) Reading Comprehеnsion in the Foreign Language Classroom – Making Inferences from Text Сб. от научна конференция "Съвременно образование и чужд език”, Велико Търново, май 2007 г. Ред. Г. Върлинкова, В. Стоянова и М. Христова. Велико Търново: АСТАРТА, 2008, с. 63-72. ISSN 1313-4086


 Докладът има за цел да запознае читателя с някои особености при усвояване на умението четене с разбиране като ключово при преподаването на чужд език. Четенето с разбиране е един сложен процес, състоящ се от различни умения и стратегии, чрез които студентите разбират смисъла на текста, който четат. Едно от усновните умения, които студентите трябва да развият и да използват при четене е умението да правят изводи, да вадят заключения. То включва използването на текстовите ключове, както и натрупаните знания и опит с цел да се разбере не само това, което авторът е написал директно, но и това, което остава скрито "между редовете. Така студентите стават активни читатели, те успяват да вникнат по-дълбоко в смисъла на текста и започват да мислят по-критично. В доклада се акцентира върху методите и похватите, които могат да бъдат използвани за развиване на това умение при преподаването на чужд език и начините за преодоляване на възможни проблеми.
  Доклад
 reading comprehension, strategies, inference making, inferential skills


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  13668
 Ралица Демиркова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/