Some Aspects of Political Discoursе


Демиркова, Ралица (2007) Some Aspects of Political Discoursе Сб. от научна конференция "Съвременно образование и чужд език”, Велико Търново, май 2006 г. Ред. А. Иванова, М. Аврамова и С. Грудкова. Велико Търново: АСТАРТА, 2007, с. 224-234. ISBN 978-954-350-36-9


 Докладът има за цел да разгледа някои особености на политическия дискурс. Акцент се поставя върху връзката език - общество - идеология - власт. Направен е анализ на използваните дискурсни стратегии в политическа реч, изнесена от британския премиер Тони Блеър, за да се илюстрират идеологическите и манипулативни черти на политическия дискурс.
  Доклад
 political discourse, manipulative strategies, ideology, power
 Издадено
  13667
 Ралица Демиркова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/