Съвременни методи за обучение в областта на културологичния елемент - Педагогически алманах, 2015, брой 2/2014г., с. 63 – 73. ISBN 1310-358Х COBISS.BG-ID 1274067172


Кильовска, Ваня (2015) Съвременни методи за обучение в областта на културологичния елемент - Педагогически алманах, 2015, брой 2/2014г., с. 63 – 73. ISBN 1310-358Х COBISS.BG-ID 1274067172 Педагогически алманах, 2015, брой 2/2014г., с. 63 – 73. ISBN 1310-358Х COBISS.BG-ID 1274067172


 Разработката разглежда основните съвременни методи за обучение в областта на културулогичния елемент с оглед на значението им в процеса на чуждоезиково обучение.
  Статия
 интеркултурна компетентност, интеркултурен подход, интеркултурна комуникация, чуждоезиково обучение;
 Издадено
  13663
 Ваня Кильовска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/