Овладяване и развиване на интеркултурна компетентност в процеса на обучението на студенти от педагогически специалности - Сб. от научна конференция „Чуждоезиковото обучение в контекста на интеркултурната комуникация“, Велико Търново, декември 2012г. Ред. кол.: Свилен Станчев - отг. ред., Весела Белчева, Себастиан Киримбу, Адина-Михаела Барбу-Киримбу ... и др. Велико Търново: И „Ивис“, 2014, с.142-149. ISBN 978-954-2968-77-1 COBISS.BG-ID 1267736292


Кильовска, Ваня (2014) Овладяване и развиване на интеркултурна компетентност в процеса на обучението на студенти от педагогически специалности - Сб. от научна конференция „Чуждоезиковото обучение в контекста на интеркултурната комуникация“, Велико Търново, декември 2012г. Ред. кол.: Свилен Станчев - отг. ред., Весела Белчева, Себастиан Киримбу, Адина-Михаела Барбу-Киримбу ... и др. Велико Търново: И „Ивис“, 2014, с.142-149. ISBN 978-954-2968-77-1 COBISS.BG-ID 1267736292 Сб. от научна конференция „Чуждоезиковото обучение в контекста на интеркултурната комуникация“, Велико Търново, декември 2012г. Ред. кол.: Свилен Станчев - отг. ред., Весела Белчева, Себастиан Киримбу, Адина-Михаела Барбу-Киримбу ... и др. Велико Търново: И „Ивис“, 2014, с.142-149. ISBN 978-954-2968-77-1 COBISS.BG-ID 1267736292


 Статията предлага описание и анализ на модел за формиране на интеркултурна компетентност на студенти от педагогически специалности в процеса на чуждоезиково обучение.
  Статия
 интеркултурна компетентност, интеркултурен подход, интеркултурна комуникация, чуждоезиково обучение;
 Издадено
  13662
 Ваня Кильовска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/