Съчетаване на интеркултурен и интердисциплинарен подход в процеса на подготовката и реализацията на образователен проект, свързан с чуждоезиковото обучение - Педагогически алманах, 2012, брой 2/2011г., с. 104 – 112. ISBN 1310-358Х COBISS.BG-ID 1287144164


Кильовска, Ваня (2012) Съчетаване на интеркултурен и интердисциплинарен подход в процеса на подготовката и реализацията на образователен проект, свързан с чуждоезиковото обучение - Педагогически алманах, 2012, брой 2/2011г., с. 104 – 112. ISBN 1310-358Х COBISS.BG-ID 1287144164 Педагогически алманах, 2012, брой 2/2011г., с. 104 – 112. ISBN 1310-358Х COBISS.BG-ID 1287144164


 В статията се разглеждат възможностите за съчетаване на интеркултурен и интердисциплинарен подход в процеса на подготовка и реализация на международен олбразователен проект.
  Статия
 интеркултурен падход, интердисциплинарен подход, чуждоезиково обучение, образоваталан проект;
 Издадено
  13660
 Ваня Кильовска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/