За еманципация и в езика


Иванова, Людмила (1984) За еманципация и в езика сп. Български език, кн. 1, София: Издателство на БАН, с. 77-78. ISSN 0005-4283


 В статията се разглежда връзката между пол и граматичен род. Застъпва се тезата за по-широкото използване на ж.р. при названия на лица в контекста на идеята за равнопоставеност на половете и в езика и езиковата употреба.
  Статия
 граматичен род, пол, равнопоставеност
 Издадено
  13654
 Людмила Иванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/