Педагогическото взаимодействие при консултиране на базовите учители по изобразителни дейности


Гостилов, Стефан (1993) Педагогическото взаимодействие при консултиране на базовите учители по изобразителни дейности Сборник разюмета от семинара на тема: “Актуални проблеми на емпиричното педагогическо изследване”. Смолян


 Разработката се отнася до правилното регулиране на взаимоотношенията: преподавател – базов учител.
  Доклад
 взаимоотношения, преподавател, базов учител, консултиране


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Непубликувано
  1365
 Стефан Гостилов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/