Литературните вестници в българската хуманитарна периодика през годините на прехода


Христова, Христина (2010) Литературните вестници в българската хуманитарна периодика през годините на прехода В: Сборник с доклади от Осмата национална конференция "Библиотеки, четене, комуникации". Велико Търново: Унив. издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2010, с. 369-378,ISSN 1310-4624


 Докладът представя трансформационните процеси в българската хуманитарна периодика през годините на прехода. Изследването е опит да определи позицията на литературните вестници в очертания контекст.
  Доклад
 медии, хуманитарна периодика, литературни вестници


Социални, стопански и правни науки Обществени комуникации и информационни науки

Social sciences, economic sciences and law Public Communications and Information Sciences

 Издадено
  13639
 Христина Христова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/