Визуалната комуникация – интегрираща система за ориентиране на 5-6 годишните деца в детската среда


Гостилов, Стефан (1993) Визуалната комуникация – интегрираща система за ориентиране на 5-6 годишните деца в детската среда Международна научна конференция на тема: “ Хуманизиране на педагогическия процес”. Благоевград


 Обект на наблюдение са процесите за възприемане и ориентиране сложната система на невербалната комуникация, изграждаща определената подсистема в цялостната, йерархично организирана структура на града.
  Доклад
 визуална комуникация, невербална комуникация, семиотика


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  1363
 Стефан Гостилов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/