Въззивно и касационно обжалване на съдебните решения


Мингова, Анелия (1999) Въззивно и касационно обжалване на съдебните решения С: Софи-Р. Второ преработено и допълнено издание, 1999, 448 с., ISBN 954638-049-0.


 
  Монография
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  13612
 Анелия Мингова

4. Костов, Ив. Преклузията за възражения на ответника в общия исков процес. С.: Сиби, 2017, цит. на с. 35, 87, 90, 92, 93, 94, 305.

3. Градинарова, Т. Неприсъствено решение, изд-во Медиатех- гр. Плевен, изд. център на Русенския университет, 2015, цит. на с.121, 149,162, 230, 232, 239, 262.

2. Спасова, С. Обезпечение на иска. С.: Сиби, 2014, цит. на с. 79, 91.

1. Цолова, К. Подпомагащата страна в съдебния исков процес. С: Сиби, 2009, цит. на с. 61, 70, 118,167,168, 212, 213, 214, 215.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/