Промените във функционалната подсъдност при обжалването на съдебните определения


Мингова, Анелия (2015) Промените във функционалната подсъдност при обжалването на съдебните определения Норма- Правното списание, № 9, 2015, ISSN 1314 - 5118.


 Статията съдържа критика на изменението в чл. 274, ал. 2, изр. 1-во ГПК, обнародвано в ДВ, бр. 50 от 2015 г. Според него се променя функционалната подсъдност при обжалването на определенията на окръжния съд, постановявани в качеството му на въззивна инстанция в исковото производство. Разглеждането и произнасянето по частните жалби срещу неговите актове се изземва от компетентността на Върховния касационен съд и се възлага на съответния апелативен съд.
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  13609
 Анелия Мингова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/