„Предмет на делото“ в производството за отмяна на влезли в сила решения по ГПК


Мингова, Анелия (2015) „Предмет на делото“ в производството за отмяна на влезли в сила решения по ГПК Норма - Правното списание, № 4, 2015, ISSN 1314 - 5118.


 В статията се споделя разбирането, че отмяната на влезли в сила съдебни решения по Глава 24-та ГПК представлява самостоятелен и различен от исковия, гражданскопроцесуален защитно-санкционен способ при гражданско правонарушение, който има собствени цели и собствен предмет. Този предмет е процесуалното по своя характер, потестативно право да се получи отмяна на влязло в сила неправилно съдебно решение, чието съществуване и параметри ВКС трябва да изследва в дейността си по преценка на основателността на производството по отмяна. В контекста на това разбиране се предлагат и отговори на някои от въпросите, поставени в тълкувателно дело № 7/2014 г. на ОСГТК на ВКС.
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  13608
 Анелия Мингова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/