Приложно поле на чл. 274, ал. 3, т. 2 ГПК (общ поглед)


Мингова, Анелия (2016) Приложно поле на чл. 274, ал. 3, т. 2 ГПК (общ поглед) Норма - Правното списание, № 3, 2016, с.69-94,ISSN 1314 - 5118.


 Статията е посветена на въпрос с важно значение за инстанционността по граждански дела. Това се потвърждава и от противоречивата съдебна практика относно кръга на съдебните актове в обсега на чл.274, ал.3, т.2 ГПК, за чието преодоляване бе образувано тълкувателно дело №5/2015г. по описа на ОСГТК на ВКС. Изложението съдържа анализ на понятието „други” в нормата на чл.274, ал. 3, т.2 ГПК, като предлага изводи в контекста на следните общи характеристики на визираните в нея съдебни производства: а/ да имат собствен предмет, за произнасянето по който с акт по същество, легитимираното лице разполага с предвидено в закона процесуално право, без оглед дали конкретното производство е обособено или е свързано с друго основно производство; б/ да са насочени към постановяването на стабилен съдебен акт със самостоятелен ефект в рамките на способите за защита или съдействие при упражняването на материалните права; в/ с оглед ефективността на постигнатите резултати, да е налице необходимост от касационната фаза на производството за осъществяване на функцията по чл.124 от Конституцията на Р България.
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  13606
 Анелия Мингова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/