Нищожно или недопустимо е решението, постановено при нарушение на правилата, разпределящи делата между общите и административните съдилища


Мингова, Анелия (2016) Нищожно или недопустимо е решението, постановено при нарушение на правилата, разпределящи делата между общите и административните съдилища Норма - Правното списание, № 2, 2016, с. 18-27, ISSN 1314 - 5118


 В статията се анализира въпросът за вида на порока на решение, постановено при нарушение на правилата, разпределящи делата между общите и административните съдилища, по който има образувано тълкувателно дело № 1/2015 г. за приемане на съвместно тълкувателно постановление от Общото събрание на съдиите от Първа и Втора колегия на Върховния административен съд и Общото събрание на съдиите от Гражданската и Търговската колегия на Върховния касационен съд. Аргументирано е разбирането, че този въпрос не може да бъде решен чрез аналогия на даваните досега разрешения за случаите, когато един друг орган, компетентен да разглежда граждански дела, е излязъл извън обсега на правораздавателната си власт и е разгледал гражданско дело, подведомствено на съдилищата. В тази връзка е отделено внимание на изясняването на понятията гражданско и административно дело през призмата на действащата правна уредба като процесуалноправни понятия. На тази основа са достигнати изводи за характера на съотношението между общите и гражданските съдилища от гледна точка на тяхната правораздавателна компетентност. При отговора на въпроса е отчетено и значението на различния съдопроизводствен ред, приложим по отношение на гражданските и административните дела. В заключение е прието, че тежестта на порока на решение, постановено в нарушение на обсъжданите правила, обосновава разбирането за неговата нищожност.
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  13605
 Анелия Мингова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/