Спиране на производството поради образувано тълкувателно дело по въпрос от обуславящо значение /бележки по тълкувателно дело №8/2013 г. на ОСГТК на ВКС/


Мингова, Анелия (2014) Спиране на производството поради образувано тълкувателно дело по въпрос от обуславящо значение /бележки по тълкувателно дело №8/2013 г. на ОСГТК на ВКС/ Норма-Правното списание, № 1, 2014, ISSN 1314 - 5118.


 Статията е посветена на въпросите, поставени в тълкувателно дело № 8/2013 г. на ОСГТК на ВКС. Аргументирана е тезата, че не само съставите на ВКС, но и първоинстанциноните и въззивните съдилища следва да спират производствата по висящите пред тях дела поради образувано тълкувателно дело от ВКС, за да се предотврати възможността бъдещите съдебни решения да бъдат атакувани като постановени в противоречие с практиката на ВКС по съответния правен въпрос, на основание чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК. Тази теза се обосновава и с действието на принципа за законност при осъществяване на правораздавателна дейност от всички съдилища. В статията е застъпено становището, че изводът за обусловеност от предмета на тълкувателното дело и спирането на производството съставите на ВКС следва да правят при преценката за допускане на касационното обжалване на основание изложените от жалбоподателя основания за това. Връзката на определенията за спиране на касационното производство с осъществяваната от отделните състави на ВКС селективна функция, която не подлежи на контрол, обосновава разбирането, че тези определения също не подлежат на обжалване пред друг тричленен състав на съда.
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  13604
 Анелия Мингова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/