Зависи ли допустимостта на касационното обжалване на въззивно решение, с което решението на първоинстанционния съд е обезсилено и делото е прекратено, от цената на иска (Коментар по Тълк. д. № 1/2013 г. на ОСГК на ВКС)


Мингова, Анелия (2013) Зависи ли допустимостта на касационното обжалване на въззивно решение, с което решението на първоинстанционния съд е обезсилено и делото е прекратено, от цената на иска (Коментар по Тълк. д. № 1/2013 г. на ОСГК на ВКС) Норма-Правното списание, № 4, 2013, ISSN 1314 - 5118.


 В статията се аргументира тезата, че на основание чл. 280, ал. 2 ГПК, от допустимостта на касационното обжалване са изключени всички въззивни решения - както тези по съществото на материалноправния спор, така и тези, с които първоинстанциноното решение се обявява за нищожно или се обезсилва, а производството по делото се прекратява.
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  13603
 Анелия Мингова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/